10 MISTAKES?

Vanaf 3 maart zetten we 10 dingen in de verkiezingsschijnwerpers die – naar onze GOEDe inzichten – FOUT zijn voor de stad Zoetermeer.

MISTAKE # 1

3 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 1

Het spits wordt afgebeten door de VVD, de grootste partij in de gemeenteraad en het college. De VVD was en is een groot pleitbezorger van de Schaalsprong, die onze stad richting 135.000-140.000 inwoners zou moeten opstuwen. We hebben nu ruim 125.000 Zoetermeerders. Vanaf 2018 zouden er 700 woningen per jaar bijkomen. Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2022 kwamen er exact 797 bij, in totaal!

Deze bestuurlijke groeiambitie is even overbodig als lastig, want het raakt de directe woonkwaliteit en leefgenot van velen die – hardnekkig vaak – te laat worden betrokken bij de plantontwikkeling.

GOED zet daar graag iets tegenover: actiepunt 91 (Thema Bestuur): tijdige informatie aan burgers over (mogelijke) plannen die de woonomgeving beïnvloeden.

Voor de inhoud van het programmaonderdeel Bestuur, met diverse andere actiepunten, klik op onderstaande knop.

MISTAKE # 2

4 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 2

Mistake 2 valt LHN toe, de tweede grootste partij die heel graag de grootste wil worden. Binnen het college is de LHN verantwoordelijk voor Project Startwijk wijkgericht werken. Laten we eerlijk zijn: de intentie was goed. In de praktijk is er echter te weinig van terecht gekomen. Dat past in een traditie van afbouw van wijkmanagement die sinds 2010 was ingezet. Dat is jammer.

GOED zet daar graag iets tegenover: actiepunt 85 (Thema Dienstverlening): de wijkkantoren komen weer terug in de wijk. Maar dan echt, om die trend van versobering van professionele wijkservices te keren.

De tekst van het gehele programmaonderdeel Dienstverlening, met divers andere actiepunten, kunt u via de knop hieronder vinden.

MISTAKE # 3

5 maart 2022

10 MISTAKES?

 

​Nr. 3

Mistake 3 is voor rekening van D66, dat als de grondlegger van het vreemdsoortige ‘Samenspraak’ geldt. Het is niet alleen een ongelukkige term, de uitvoering van inspraakprocessen is veelal net zo ongrijpbaar.

Het woord samenspraak staat niet in het nationaal woordenboek Van Dale. Is het daarom al zonder waarde? Niet per se. In het puzzelwoordenboek weet men er wel raad mee. U kunt kiezen uit de volgende betekenissen: 1) Bespreking 2) Colloquium 3) Conversatie 4) Dialoog 5) Discussie 6) Gesprek 7) Onderhoud 8) Overleg 9) Tweegesprek en 10) Tweespraak. Daar moet toch iets tussen zitten dat GOED kan worden uitgevoerd, zou je denken.

Om te voorkomen dat het woord Samenspraak in de volgende editie van de Van Dale komt, stellen we actiepunt 81 voor: stoppen met het atypische ‘Samenspraak’, maar echt werk maken van inspraak en meedenken.

De tekst van het gehele programmaonderdeel Participatie, met divers andere actiepunten, kunt u onder de knop hieronder vinden.

MISTAKE # 4

6 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 4

Mistake 4 komt op het conto van GroenLinks. Hoe vervelend moet het voelen voor deze milieupartij om binnen dit college verantwoordelijk te zijn voor een milieubesluit waaraan toch vooral de geur van ‘bezuiniging’ en collegedwang hangt. Inderdaad, we doelen op het afvalbeleid. Goede bedoelingen (die zitten er ook in), ondoordachte besparingen en onuitgewerkte onderdelen vochten om voorrang. Dat is geen goede mix voor een helder beleidsplan. Burgers kunnen dit wellicht beter beoordelen, via het aanstaande referendum, dan de gemeenteraad deed in december 2020 toen het plan werd vastgesteld.

Toeval of zegen? Het referendum verschaft een caleidoscopisch platform voor politieke profilering: van je rug recht houden (“het is nu eenmaal zo besloten, dus we houden er trouw aan vast, ook al zouden we eigenlijk graag …”) tot herbezinning (“bij nader inzien …) of draaikonterij (“we vrezen een negatieve uitslag, dan kunnen we maar beter nu ook ‘neen’ zeggen”). We noemen geen namen.

Nou maar hopen dat de kiezers hier een beetje doorheen kunnen kijken.

Gemakkelijk wordt het die kiezers niet gemaakt. Bij onze recente campagne activiteiten werden twee vragen veel aan GOED gesteld: a) begrijpen jullie die brief met toelichting wel? en b) wat is jullie standpunt over DIFTAR. Aan die brief was niet meer zo veel te verbeteren, die tekst was immers door de gemeenteraad zo vastgesteld. Wat betreft het referendum: als politieke partij staan wij op het standpunt dat de kiezer van ons geen stemadvies nodig heeft, maar dat de kiezer een beleidsadvies aan de politiek (gemeente) moet geven. GOED denkt dat de Zoetermeerse burgers zelf de juiste afweging zullen maken. Er is her en der goede informatie beschikbaar om tot een afgewogen standpunt te kunnen komen.

GOED heeft wel al een deeloplossing in gedachten met actiepunt 64 uit ons verkiezingsprogramma: meer milieu-eilanden in de stad om de loopafstand te beperken.

De tekst van het gehele programmaonderdeel Milieu, met divers andere actiepunten, kunt u onder de knop hieronder vinden.

MISTAKE # 5

7 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 5

Mistake 5 brengt ons weer terug bij de VVD. En het brengt ons ook weer terug bij het bouwenenthousiasme, met de focus op het Entree-gebied (die deels wat desolate kantorenzone rondom de Afrikaweg). Natuurlijk moet daar het nodige veranderen en de keuze om in dat gebied vooral woningen te realiseren is een verstandige.

Voor een duurzame wijkontwikkeling – en dan duurzaam vanuit het perspectief dat er niet over 25 jaar al weer herontwikkeling moet plaatsvinden – is een flexibele functie-invulling van groot belang. Dan moet de basis in elk geval een goede mix bevatten van wonen, werken, verblijven en recreëren. Of dat met de huidige uitgangspunten het geval is, is maar zeer de vraag. Er zit namelijk een fors woonvolume in.

Als het aan de VVD ligt, kan hier nog behoorlijk verdicht worden door extra woningen toe te voegen. Dat gaat ten koste van heel erg veel toekomstig woon- en leefgenot in dit gebied. Het wordt nóg minder groen en er komen nog meer mensen die zich verplaatsen. En dat doen ze niet allemaal lopend of fietsend, hoe graag we dat misschien ook willen. Of de verkeersafwikkeling dat allemaal wel aan kan, daarover bestaat nog geen goed inzicht. Eigenlijk zou je daar toch als eerste iets over willen weten? Want als de verkeersdrukte niet goed genoeg kan worden afgehandeld, dan moet het plan worden bijgesteld. Hoe later dat gebeurt, des te pijnlijker en duurder valt dat uit.

GOED heeft daarom een specifiek actiepunt in het verkiezingsprogramma opgenomen, nummer 55: heroverweging verkeerscirculatie- en ontsluiting Entree-gebied.

De tekst van het gehele programmaonderdeel Leefomgeving, met divers andere actiepunten,  kunt u vinden onder de knop hieronder.

MISTAKE # 6

8 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 6

Mistake 6: de suggestie om vooral meer HBO-opleidingen naar Zoetermeer te krijgen. LHN heeft dit herhaaldelijk bepleit. Nou zijn meer opleidingen altijd welkom; voor welke sector niet? Waar de schoen hier wringt is het afzetten tegen een mogelijke wens om meer MBO-opleidingen te realiseren. Nog wat preciezer: met het aantrekken van ‘extra’ HBO-opleidingen zou het vestigingsklimaat voor bedrijven met hoogwaardig personeel worden verbeterd. Ook daar is in principe niet veel mis mee.

Wel ‘fout’ vindt GOED het onderliggend doel dat er daardoor kennelijk meer (toekomstige) koopkracht naar onze stad wordt gelokt. M.a.w.: het gemiddelde inkomensniveau in Zoetermeer moet omhoog. Wij denken dat zoiets geen doel mag zijn. Goed beschouwd is Zoetermeer meer een typische MBO-stad geworden. Een stad van en met doeners. Dat is géén verkeerde ontwikkeling die moet worden omgebogen. Gebruik het om de kracht van Zoetermeer verder uit te bouwen. Ook hier “geen groei maar bloei” …

Overigens zijn van andere collegepartijen (D66 en de VVD) regelmatig soortgelijke bespiegelingen te vernemen.

Wat betreft het opleidingen-aanbod in Zoetermeer heeft GOED actiepunt 48 opgesteld: uitbreiden van het aanbod van voortgezet speciaal onderwijs in Zoetermeer zelf. Veel VSO-leerlingen reizen nogal wat af naar andere steden.

De tekst van het gehele programmaonderdeel Werk en Inkomen, kunt u vinden onder de knop hieronder.

MISTAKE # 7

9 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 7

Mistake 7: Sportondersteuning

Dat het CDA pas bij Mistake 7 de revue passeert is geen toeval, maar het gevolg van de opbouw van het GOED-verkiezingsprogramma. Ons 4e thema is Vitaliteit, met een breed spectrum in zich van bewegen, sporten, zich ‘wel voelen’ en kunnen deelnemen in maatschappelijke verbanden. [we tellen af, daarom is ons 4e thema de 7e Mistake]

Het CDA voelt zich daar thuis, veronderstellen wij. Maar toch …

Hoe bloeiend is het Zoetermeerse verenigingsleven? Hoe hebben de sportclubs zich kunnen handhaven in de achterliggende moeilijke jaren? Kregen zij voldoende steun van de gemeente, afgezien van de opvallende verkiezingsgebaren recentelijk?

GOED denkt dat de gemeente, naar vermogen, passend heeft gehandeld. Daarmee komen we ook op een kwetsbaar punt: dat vermogen, die kennis en menskracht, is beperkt. Hoewel Zoetermeer zonder te veel fantasie een sportstad genoemd kan worden – in de vorige eeuw was Zoetermeer zelfs tweemaal (nationaal) Sportstad van het Jaar – is er nog een wereld te winnen bij de begeleiding en ondersteuning van de vele verenigingsbesturen en hun talloze vrijwilligers.

Daarom heeft GOED actiepunt 40 opgesteld: oprichten van een gemeentelijk Sportbedrijf, o.a. om slagvaardig verenigingen te kunnen ondersteunen.

De tekst van het gehele programmaonderdeel Vitaliteit, met diverse andere actiepunten (waaronder het introduceren van een bewegingsprogramma voor álle senioren en kwetsbaren), kunt vinden door op de knop hieronder te klikken. 

MISTAKE # 8

10 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 8

Mistake 8: GroenLinks onderschat de onveiligheid in Zoetermeer.

In het verkiezingsdebat op 9 maart jl. in het Stadstheater werden warme woorden gewisseld en verkend over hoe jongeren betrokken kunnen worden bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de stad. Diverse debatdeelnemers zagen in dat het niet vanzelfsprekend is dat ‘oude methoden’ – zoals een jongerenraad, of jongerenambassadeurs – een goede manier is om die jongerenbetrokkenheid in deze tijd te bewerkstelligen.

Op een ander gebied bieden traditionele benaderingen wat GOED betreft in elk geval een nuttige bijdrage: Veiligheid. Jongeren vraag ook hier om onze aandacht, en wel met gedragsuitingen die voor veel personen – de ouderen niet in het minst – als onprettig, ongewenst of direct als onveilig worden ervaren.

Van GroenLinks is het verkiezingsprogramma ook in een versie in ‘begrijpelijke taal’ beschikbaar, wat geen uitnodiging lijkt om (ook) de minder begrijpelijke variant te bekijken. In die Jip&Janneke-beschouwingen komt het woord Veiligheid niet voor.

GOED stelt gerichte, concrete actiepunten voor op dit gebied, zoals 23: zichtbare handhaving van crimineel/ongewenst gedrag in openbare ruimten, OV en verkeer. Maar we lichten er hier ook nog een ander actiepunt uit, 33: cameratoezicht invoeren/uitbreiden in de wijken die overlast van jongeren ondervinden.

De tekst van het gehele programmaonderdeel Veiligheid, met nog andere actiepunten, kunt u via de knop hieronder vinden. 

MISTAKE # 9

11 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 9

Mistake 9: het CDA geeft krokodillensteun aan De Vlieger.

Hoe dichter bij de verkiezingen, des te leuker worden de foto’s van collegeleden in de publiciteit. Het Streekblad toonde donderdag jl. een foto die blijmoedig de ‘heropening’ van Buurtcentrum De Vlieger in Rokkeveen opfleurde. Op de volgende pagina staat de GOED-advertentie met een brief aan de Zoetermeerse kiezers. De verleiding om het concept ‘brief-vlieger’ hier verder muzikaal uit te werken kunnen we weerstaan.

Wat ging aan deze, op het eerste oog lieve, geste van het college vooraf? Nog niet zo heel lang geleden werd het brede welzijnswerk gedwongen samengebundeld in inZet. Om een niet eens zo heel grote bezuinigingstaakstelling te realiseren worden de zelfstandigheid en professionele autonomie van 9 zorg- en welzijnsorganisaties geknecht door het instellen van een overkoepelende organisatie. Die organisatie heeft te weinig faciliteiten om inhoudelijk de samenwerking daadwerkelijk te verbeteren en om van daaruit geld te kunnen uitsparen met efficiencywinsten. Omdat er wel snel succes moet komen – de opdracht is voor 3 jaar gegund – wordt gejaagd op laaghangend fruit: waar is snel te bezuinigen? Juist: een wijkcentrum sluiten! Gewoon: dicht doen, jammer voor de goede activiteiten die daar plaatsvonden, een beetje extra reizen voor een babbeltje en koffie .. hoe erg kan dat zijn?

Graag geven we hier de complimenten aan de huidige fracties die hiertegen in het geweer kwamen. Ook een compliment voor Don Braad die kans zag het maatschappelijk herstel van deze grote gemeentelijk fout te combineren met een beter thuishonk voor zijn onvolprezen wandelgroep.

En ja, dan geeft de gemeente toch ook maar subsidie aan dit initiatief. Was dat geld nog toevallig over? Of wordt dat gekort op het inZet-budget? Of was het de put van Eneco? Deze draai moet toch wrang binnenkomen bij de betreffende inZet-partners. Wat je met de ene hand bezuinigt, kan je niet zo maar met de andere hand weer weggeven.

Wellicht is het een goed idee om eens preciezer uit te zoeken wat hiervan de bedoeling was en wat de (on)bedoelde effecten zijn? In het verlengde hiervan heeft GOED actiepunt 22 opgesteld: kwaliteitsonderzoeken naar Jeugdzorg, Thuisorganisaties en leveranciers hulpmiddelen.

De tekst van het gehele programmaonderdeel Zorg, met diverse andere actiepunten (waaronder het uitbreiden van de faciliteiten voor mantelzorgers), vindt u onder onderstaande knop.

MISTAKE # 10

12 maart 2022

10 MISTAKES?

 

Nr. 10

Mistake 10: D66 sluit de rij met schrale huisvesting.

De eerste Mistake ging over de Schaalsprong, deze laatste ook, maar dan iets preciezer. Onder D66-aanvoering werd in de achterliggende collegeperiode de laatste strohalmpjes voor een toekomstige GOEDE sociale woningvoorraad geknakt. Zoals in het Streekblad onlangs ook nog een keer helder verwoord werd door de lokale huurdersorganisaties komt het college de eerder gemaakte afspraken op dit gebied niet na. In het Entreegebied is het – al te kleine – contingent sociale/bereikbare woningen toebedeeld aan marktpartijen die deze sociale posities al weer razendsnel kunnen kapitaliseren op de vrije woningmarkt. Dit is dus geen duurzame oplossing voor de lange wachttijden. De doorstroom komt daarmee ook onvoldoende tot bloei.

Maar dit is niet het grootste probleem. Dat is de ambitie om 3.000 woningen toe te voegen aan de zgn. bloemkoolwijken (de sub-buurten vormen als gesloten roosjes samen een bloemkool). Dat betreft dus Seghwaert, De Leyens, Buytenwegh en Meerzicht. Dat levert een verdichting op die enorm kwaliteitsverlies voor de bestaande woonomgeving betekent. Ter onderbouwing wordt aangedragen dat dit relatief groene wijken betreft. Daar kan je al anders over denken. Nog lastiger om te begrijpen is de suggestie dat “het vele kijkgroen in deze wijken kan worden vervangen door belevingsgroen.” Het behoeft behoorlijk veel fantasie om een voorstelling van zo’n transitie te maken. De veldjes dus toch volbouwen met (te hoge) appartementencomplexen? 3.000 …

Tegenover deze Schraalsprong werpt GOED actiepunt 10 in de strijd: stoppen met groeien als doel; huisvesting voor 126.000-128.000 inwoners is toereikend. Dan hoeft er ook niet jaarlijks tevergeefs gejaagd te worden op die 700 per jaar (we halen de laatste 4 jaar de 200 niet … en dat is nog het gevolg van ‘oude planning’ in de Oosterheem-afronding).

De tekst van het gehele programmaonderdeel Huisvesting, met diverse andere actiepunten, kunt vinden onder de knop hieronder.