Milieu:

De gemeente moet een voortrekkersrol vervullen op het gebied van milieuverbetering, duurzaamheid en energietransitie. Dat betreft ook lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en afval. Inwoners moeten een eigen afweging kunnen maken of ze bron- of nascheiding van afval willen én of ze daaraan ook financieel willen bijdragen.

De uitkomst van het Referendum is voor GOED de basis voor het verder uitwerken of aanpassen van het gemeentelijk afvalbeleid. Directe peiling van inwoners(gedrags)voorkeuren bij de afvalvraagstukken is noodzakelijk en niet alleen bij het referendum.

Voor de bijdragen aan de algemene energietransitie (w.o. de beperking aardgasgebruik) is regionale afstemming nodig.

verbeteren:

 63.  vaker leging van afvalcontainers en prullenbakken, waardoor minder zwerfvuil ontstaat

 64.  meer milieu-eilanden in de stad om loopafstand te beperken

 65.  hoger onderhoudsniveau voor woonwijken, met name groenbeheer

 66.  voorlichting energie-besparen, extra gemeentelijke subsidieregeling isolatie

 67.  meer inzet om steen uit de (huis)tuinen te vervangen door groen

nieuw:

 68.  vermindering van het sluipverkeer door Zoetermeer; 30km-zones uitbreiden

 69.  keuring van en handhaving op lawaaierige voertuigen om geluidsoverlast te beperken

 70.  meer prullenbakken in uitgaans- en wandelgebieden

 71.  introductie van EnergieTransitieSpaarplan voor woningbezitters

 72.  opstellen rioleringsprogramma als uitwerking van de gemeentelijke Omgevingsvisie

stoppen:

 73.  verstrekken parkeervergunningen aan gemeentepersoneel in ruil voor OV-vergoeding