Huisvesting:

Zoetermeer moet woningen (laten) bouwen voor de eigen behoefte van de inwoners. Niet het ‘van elders’ aantrekken van bepaalde categorieën kopers/huurders moet centraal staan. Voor het financieel draagvlak van de gemeentebegroting is groei in inwoneraantal niet nodig, handhaving (nu 125.267) wel.

Een veel beheerste(re) bouwgroei dan in de zgn. Schaalsprong volstaat dan. Dat is ook beter voor de kwaliteit van de leefomgeving en voor het milieu.

Voor GOED is de beleving van bestaande en toekomstige woonkwaliteit doorslaggevend bij het beoordelen van bouwplannen.

Het invoeren van een woonplicht is voor bepaalde categorieën een uitstekende oplossing om de wooncrisis aan te pakken.

 

Zo gaan we dat doen:

verbeteren:

1.   bestemmingen voor wonen verruimen (bedrijventerreinen); woon-werkcombinatie

2.   bestaande woningen leeftijdsbestendig maken

3.   bevorderen doorstroom ouderen naar passende woningen, ruimte makend voor starters/gezinnen

4.   groter aandeel nieuwbouw sociaal, bereikbaar en toegankelijk voor Zoetermeerse inwoners

5.   bij sloop sociale woningen 100% herbouw

nieuw:

6.   realisatie van Knarrenhofjes (bewezen concept voor zelfstandige woonprojecten)

7.   meerjarenplanning woningbouw op basis van onderzoek woonbehoefte

8.   ontwikkeling nieuwe woonvormen waarin jong en oud elkaar ontmoeten

9.   realiseren tijdelijke (doorstroom)woonvoorzieningen voor jongeren

stoppen:

 10.  groeien als doel; huisvesting voor 126.000-128.000 inwoners is toereikend

 11.  primaat voor planontwikkeling door ontwikkelaars; regie over tempo en kwaliteit terugnemen

 12.  hoogbouw in laagbouwwijken/-buurten