Bestuur:

Goed gaat voor een betrouwbaar, klantgericht bestuur dat de bewoners vroegtijdig betrekt bij plannen en voorgenomen besluiten. Een bestuur dat de gemeenteraad vroegtijdig in staat stelt om kaders vast te stellen waarbinnen een nadere uitwerking door het college kan plaatsvinden.

De Gemeenteraad moet weer ”in the lead” in plaats van in de bezemwagen. GOED vindt een andere instelling hard nodig, van zowel het college van burgemeester en wethouders als van de raad zelf. Transparant besturen is geen stopwoord, maar een werkwoord. GOED zet vol in op een andere bestuurscultuur: Gezamenlijk, Open, Eerlijk en Daadkrachtig.

 

verbeteren:

 89.  zichtbaarheid en bekendheid van de gemeenteraad moet beter, dualisme beter in praktijk brengen

 90.  communicatie tussen burgers en raadsleden, met een actievere rol van raadsgriffie

 91.  tijdige informatie aan burgers over (mogelijke) plannen die de woonomgeving beïnvloeden

 92.  burgers bij de uitwerking daarvan daadwerkelijk betrekken en een rol geven

nieuw:

 93.  wijkbijeenkomsten met raadsleden en burgers

 94.  gemeentelijke ombudsman benoemd door de gemeenteraad

 95.  extra budget voor de Rekenkamercommissie

 96.  introductie inwonerspeilingen en gerichter gebruik van stadspanels

stoppen:

 97.  lange vergaderingen die niet aantrekkelijk zijn om te volgen door burgers en organisaties

 98.  innen hondenbelasting

 99.  bovenmatige inhuur van derden; basiskennis moet in eigen huis aanwezig zijn

100. onnodige geheimhouding en vertrouwelijkheid bij beleidsafwegingen